POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji.
 2. Pojęcie użyte w niniejszej polityce prywatności mają znaczenie podane poniżej:
 • Administrator – SMART FEED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (24-110), przy ul. Ignacego Mościckiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000839579, REGON: 385979681, NIP: 9721307992, email: kontakt@smartfeed.com.pl, tel. +48 609 095 562, adres korespondencyjny: SMART FEED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Karpia 25/97, 60-619 Poznań, będąca administratorem danych osobowych;
 • Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Smart Feed dostarczane przez Administratora;
 • Konto – indywidualne konto Użytkownika prowadzone w Serwisie;
 • Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Administratora, której treścią jest przesyłanie informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących Administratora/podmiotów z nim współpracujących, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 • Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności;
 • RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://app.smartfeed.com.pl;
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 • Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu i Aplikacji tj. usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora;
 • Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy licencyjnej/uzyskania funkcjonalnego dostępu do Aplikacji.
 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie RODO.
 • 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. Administrator zbiera informacje dotyczące Użytkownika, tj. podmiotu, który korzysta z Usług.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku: 
 • rejestracji Konta; podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: konieczne w celu korzystania z Serwisu a następnie świadczenia Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • składania zamówienia w Serwisie, w celu uzyskania licencji na korzystanie z Aplikacji/funkcjonalnego dostępu do Aplikacji; podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: konieczne w celu korzystania z Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • subskrypcji Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną; podstawa prawnaprzetwarzania danych osobowych – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Podczas rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego Konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6 Polityki Prywatności. 
 2. W przypadku składania Zamówienia poprzez Serwis, Użytkownik podaje następujące dane: 

 

 

 

 

 

 

 1. Administrator informuje, iż biorąc pod uwagę aktualną dostępną funkcjonalność Serwisu/Aplikacji lub wybraną przez Użytkownika metodę płatności za udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji, rejestracja Konta może być funkcjonalnie połączona ze składaniem Zamówienia, w związku z czym dane podawane przy rejestracji Konta będą analogiczne jak przy składaniu Zamówienia (dane wskazane w ust. 5 powyżej).
 2. W przypadku skorzystania z  Newslettera, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail. 
 3. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Usług oraz na poprawie funkcjonalności Usług. 
 4. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie/Aplikacji takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z Usług, numer rachunku bankowego Użytkownika, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawnaprzetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi uprawnionymi organami. 
 5. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w danym procesie uniemożliwia korzystanie z Usług/Aplikacji.
 • 3. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu/Aplikacji. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające, tj. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie/Aplikacji, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy, tj. świadczący usługi płatności elektronicznych, bankowe oraz prawne.

 

 

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są: 
 • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowania – do czasu aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Aplikacji do preferencji Użytkowników, a także administrowania Aplikacją.
 2. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym na podstawie ustaw organom.
 • 4. Mechanizm cookies, adres IP
 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies – ciasteczkami. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników.
 • 5. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Administratora. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, jednakże nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem i może uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług lub funkcjonalności Serwisu/Aplikacji, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą. 
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia całości lub części danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawodo ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danychw tym uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności. 
 5. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – samodzielnie lub za pośrednictwem Administratora.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 • 6. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez ……………………………………… 
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. 
 3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
 • 7. Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem ……
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@smartfeed.com.pl.
 3. Data utworzenia: …………………………….. r.
 4. Data ostatniej modyfikacji: ……………………..r.